محققان دانشگاه لوئیزویل دریافته‌اند که با استفاده از نمایه حرارتی از خون فرد موسوم به گرمانگار پلاسما می‌توان وجود یا عدم وجود سرطان دهانه رحم را شناسایی کرده و همچنین مرحله این بیماری را پیش‌بینی کرد. دانشمندان نشان دادند که نمایه گرمانگار پلاسما در زمان ابتلا یا عدم ابتلای فرد به سرطان دهانه رحم متفاوت است. برای تولید یک گرمانگار پلاسما، نمونه پلاسمای خون ذوب شده و یک نشانه منحصربفرد برای نمایش وضعیت سلامت فرد تولید می‌کند. این نشانه به نمایش پروتئینهای اصلی در پلاسمای خون پرداخته که توسط کالریمتر روبشی تفاضلی(DSC) سنجیده می‌شوند. محققان بر این باورند که مولکولهای مرتبط با وجود این بیماری موسوم به نشانگرهای زیستی می‌توانند بر گرمانگار فرد مبتلا به سرطان دهانه رحم تاثیر بگذارند. آنها از طیف‌سنجی جرمی برای نمایش وجود نشانگرهای زیستی مرتبط با سرطان دهانه رحم در پلاسمای خون استفاده کردند. استفاده از گرمانگار منحصربفرد هر شخص می‌تواند به ارائه دقیقترین کاربری برای آزمایشاتی بپردازد که می‌توانند به عنوان بخشی از یک رویکرد پزشکی شخصی مورد استفاده قرار بگیرند. بررسی بیشتر بالینی می‌تواند گرمانگار پلاسما را به عنوان یک آزمایش مکمل در کنار روش سنتی غربالگری برای سرطان دهانه رحم تبدیل کرده و همچنین برای بیمار راحتتر باشد. همچنین از آنجائیکه آزمایش گرمانگار پلاسما می‌تواند به ارزیابی ساده‌تر تاثیر درمان بینجامد، درمانهای غیر کاربردی زودتر متوقف شده و می‌توان سریعتر آنها را با نمونه‌های موثرتر جایگزین کرد. نتایج این پژوهش در مجله PLOS ONE منتشر شده است.