پژوهشگران می گویند، مصرف روزمره بادام باعثکاهش کلسترول و خطر بیماریهای قلبی و همچنین روشن تر شدن پوست می شود.
پژوهشگران تأکید کردند، کاهش یک درصد کلسترول به کاهش دو درصدی بیماریهای قلبی می انجامد. بر اساس این تحقیقات، افراد دارای بیش از ۲۰۰ میلیگرم کلسترول در هر دسی لیتر خون می توانند با تناول بادام آن را به ۱۹۰ میلیگرم برای هر دسی لیتر کاهش دهند. تحقیقات همچنین ثابت کرده که استفاده از روغن بادام در روشن کردن و شادابی پوست بسیار مؤثر است.