پزشکان چینی برای نجات دادن و زنده نگه داشتن دست قطع شده یک بیمار، آنرا به مدت یک ماه به مچ پا پیوند زدند. حدود یک ماه قبل، یک کارگر چینی در حین انجام کار با دستگاه دچار سانحه شد و دست راست وی از مچ قطع شد. با توجه به شدت جراحات بیمار، امکان پیوند سریع دست قطع شده وجود نداشت؛ از این رو پزشکان بیمارستانی در استان هونان برای زنده نگه داشتن دست قطع شده آن را به مچ پای بیمار پیوند زدند. اوایل ماه جاری با مداوا شدن جراحات در قسمت آسیب‌دیده، دست سالم از مچ پا جدا و با موفقیت به قسمت اصلی پیوند زده شد.