یک پژوهش جدید در دانشگاه Scarborough تورنتو نشان می‌دهد افرادی که در خصوص افکار و عواطفشان هوشیار هستند، کمتر تحت تاثیر بازخورد مثبت از جانب دیگران قرار می‌گیرند. این مطالعه که به رهبری ریما تپر انجام شد، نشان می‌دهد افرادی که اندیشمند هستند، در مقایسه با هم‌سن و سال‌های‌ کمتر متفکرشان، پاسخ عصبی کمتری را به بازخوردهای مثبت نشان می‌دهند. این ویژگی شامل توانایی شناخت و پذیرش افکار و عواطف خود بدون داوری دیگران است و افراد بافکر احساسات و افکارشان را آزاد می‌گذارند. در این مطالعه با استفاده از الکتروانسفالوگرافی فعالیت مغزی شرکت‌کنندگان به هنگام پایان‌یافتن یک زمان واکنش بر روی رایانه‌ها ضبط شد. دانشمندان در این مطالعه به فعالیت مغزی در پاسخ به دریافت بازخورد اجرایی که پاداش‌برانگیز، خنثی یا منفی بود، علاقه‌مند بودند. نتایج نشان داد نه تنها افراد متفکر در مقایسه با دیگران به بازخورد پاداش‌دهنده کمتر واکنش نشان دادند، آن‌ها همچنین تفاوت کمتری را در پاسخ عصبی به بازخورد پاداش‌برانگیز در مقابل بازخورد خنثی از خود بروز دادند. این یافته‌ها همچنین حاکی از آن است ایده پذیرفتن عواطف خود شاخص مهمی برای سلامت روانی است. افرادی که مشکل‌پسند هستند بازفعالی بیشتری را به پاداش‌ها نشان می‌دهند، زیرا کمتر از روی فکر عمل می‌کنند. این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که اندیشمند بوده و اهل تفکر هستند، بیشتر خود را کنترل می‌کنند و پاداش‌های آنی آن‌ها را زیاد تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. جزئیات این مطالعه در Emotion منتشر شد.