به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه اینترنتی روسی لنتا نوشت : گروهی از کارشناسان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس طی بررسی هایی متوجه شده اند بین صدا و قد ارتباط مستقیمی وجود دارد. طی آزمایش ها داوطلبان به صدای افراد مختلف گوش داده و قد آنها را حدس زده اند و در نهایت مشخص شده می توان بدون هیچ آموزش مقدماتی تا شصت و دو و نیم درصد قد افراد را درست تشخیص داد. به گفته جان مورتون سرپرست گروه محققان در صدای انسان اجزایی وجود دارد که بسامد آنها به اندازه حنجره وابسته است و اندازه حنجره هم با قد تناسب دارد.