پروژه استولاس، ساخت هواپیمایی با مزایای ترکیبی از بالون، هلی‌کوپتر و یک هواناو که در حال حاضر در دست مطالعه است. پروژه استولاس، ساخت هواپیمایی با مزایای ترکیبی از بالون، هلی کوپتر و یک هواناو که در حال حاضر در دست مطالعه است.
این هواپیما استاندارد و عملکرد هواپیماهای دیگر را دارد و برخاست و فرود آن نسبتا کوتاه است. موتورهای پروانه ای در عقب نصب شده است و دستگاه باریک و مخروطی روی تنه هواپیما نصب شده است. صفحه دومی روتور مشابه هلیکوپتر است و می تواند به عنوان یه منبع ذخیره ساز استفاده شود که از کائوچو مواد مرکب بسیار سبک ساخته شده است.
بدنه هواپیما توسط هلیوم باد می شود. این کمک می کند تا هواپیما به راحتی در باند فرود بیاید. این هواپیما می تواند به راحتی بر روی هر زمینی حتی برفی و آب به کمک بالشتک های هوا و اسکیت فرود بیاید.
  این هواپیما برای کمک های امدادی و تجاری یا حرفه ای استفاده می شود. در حال حاضر این یک نمونه است اما گام بعدی تست پرواز است.