مهندسان انگلیسی قرار است از گرمای بیش از اندازه متروی لندن برای تولید انرژی حرارتی استفاده کنند. از این حرارت برای گرمارسانی به بیش از 500 منزل واقع در ناحیه اسلینگتون در لندن استفاده می‌شود. گرما از خط شمالی متروی لندن به درون «شبکه برق و گرمای بونهیل» منتقل می‌شود. این شبکه پیش از این بیش از 700 خانه را با گرمارسانی سبزتر نیرودهی کرده است. شبکه مزبور دارای 2.2 کیلومتر خط لوله است که گرما را به منازل محلی و یک مرکز تفریحی منتقل می‌کند. حرارت دریافتی از متروی لندن به این شبکه افزوده می‌شود. این شبکه هم‌اکنون توسط مرکز انرژی «برق و گرمای ترکیبی» تغذیه می‌شود. گفته می‌شود، اجرای این طرح 10 درصد از هزینه‌های گرمایی شهرداری لندن را کاهش خواهد داد. همچنین این پروژه تا حدود 60 درصد به کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن کمک کرده و تا سال 2025 تامین انرژی لندن از منابع محلی را 25 درصد افزایش می‌دهد.