استفان کلاین و جاک واکید در جمهوری اسلواکی خودرویی ساخته اند که قابلیت پرواز هم دارد. آنها به ایده ای جامه عمل پوشانده اند که پیش از این فقط در حد یک رویا و نمایش های انیمیشی قابل تصور بود.
این خودرو در جاده تا ۹۹ کیلومتر در ساعت سرعت دارد، اما در آسمان سرعت آن ۱۲۴ کیلومتر می رسد. این خودرو می تواند در جاده های معمولی حرکت کند و همچنین به عنوان یک هواپیمای دو نفره به پرواز در آید.