پژوهشگران به تازگی به نتایج جدیدی در خصوص نحوه و ترتیب اثرگذاری بر روی سایر افراد در جمع و گروه های دوستان پی برده اند که می تواند اعتماد به نفس افراد را بالا ببرد.
براساس جدیدترین پژوهش های صورت گرفته، اگر فردی می خواهند سخن و کلام او در دیگران اثر بگذارد می بایست از نگاه مستقیم به آن شخص خودداری نماید.

گفتنی است: تاقبل از این عقیده ی رایج این بود که نگاه مستقیم می تواند بیشترین اثرگذاری را در افراد داشته باشد اما به تازگی پزشکان دریافته اند که نگاه غیرمستقیم می تواند اثرگذاری بیشتری در مخاطب ها به جای بگذارد.

بررسی ها نشان می دهند: لحن و کلام افراد در هنگام صحبت و بلندی یا کوتاهی صدا در کنار نگاه غیرمستقیم می تواند اثرگذاری زیادی در افراد داشته باشد.

همینطور شمرده حرف زدن و فکر کردن قبل از صحبت می تواند باعثتأثیر بیشتر کلام در ذهن مخاطبان شود. /