بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد " تماشای تلویزیون " و کارتون های امروزی جلوی فعالیت کودکان را گرفته و از میزان با هوشی و ذکاوت آنها می کاهد.
کودکان شخصیتی تأثیرپذیری زیادی دارند و به محض دیدن کارتون و " شخصیت های کارتونی " خودشان را با آنها وفق می دهد.
بررسی ها نشان می دهند پسربچه ها اغلب بعد از دیدن کارتون آزار و اذیتشان چند برابر می شود تا جایی که پزشکان و روانشناسان معتقدند تا ۲ ساعت بعد از دیدن کارتون کودکان در پائین ترین میزان " ذکاوت و هوش " قرار دارند.
روانشناسان با انجام آزمایشاتی دریافتند که کودکان با تماشای تلویزیون خصوصیت و ویژگی های اخلاقی مثبتشان از بین رفته و مهارت های آنان که در آن سن باید شکوفا شود از بین می رود توان تفکر از آنان با دیدن کارتون به ویژه کارتون های جنگی و خشن گرفته می شود. /