محققان اظهار کردند: هنوز مشخص نشده است که راست دستی و چپ دستی افراد مربوط به ژن باشد. مطالعات جدید نشان می‌دهدDNA تنها نقش جزئی در تعیین راست دستی و چپ دستی افراد دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که ژنتیک نقش مهمی در تعیین اینکه افراد راست دست یا چپ دست باشند، ندارد. حدود 10 درصد از مردم در سراسر جهان چپ دست هستند، اما دلیل این‌که چرا دیگر افراد راست دست هستند مشخص نیست. محققان با انجام بررسی بر روی چهارهزار دوقلو در انگلستان، در تلاش برای نشان دادن این موضوع هستند که آیا ژنتیک نقشی در تعیین چپ دستی یا راست دستی افراد دارد؟ اما آنها نتوانستند تعیین کنند که ژنتیک عاملی برای تعیین راست دستی یا چپ دستی افراد باشد. در مطالعه‌ای که اخیرا در مجله PLoS Genetics منتشر شده است، محققان اظهار کردند: ژنتیک به همراه عوامل محیطی در تعیین نوع دست افراد نقش دارد.