به بهره گیری از طراحی لنز و چشم حشرات کارشناسان موفق به ساخت لنزی جهت مشاهده ی عمق بیشتر و پهنای دید بیشتر شدند. پژوهشگران اقدام به ساخت لنزی جهت مشاهده ی بسیار عمیق محیط شدند.

پژوهشگران ایالتی اوهایا ویژگی های چشم انسان و حشرات به تطبیق برخی خصوصیات آنها پرداخته و سرانجام موفق به ساخت لنزی با ویژگی حشرات و پهنای عریض دید و عمق زیاد برای چشم انسان شدند.

پزشکان این کار را بسیار دشوار ارزیابی کرده و معتقدند مشاهده ی اجسام با چشم انسانی و تطابق تصاویر دیده شده با لنزهایی که از مدل چشم حشرات گرفته شده خود نوعی انتخاب در صنعت لنز بوده و در آینده تحقیقات کامل تری بر روی آن صورت خواهد گرفت. /