دندان‌ها در اثر مصرف سیگار، به تدریج منجر به تغییر رنگ و زردی کشیده می‌شود که این تغییر به دلیل تاثیر مواد شیمیایی و سمی سیگار است.

کارشناساندرخصوص تغییر رنگ دندان‌های افراد سیگاری می گویند: بسیاری از افراد سیگاری به بیماری‌های همچون پیری زودرس پوست، دندان و ناخن‌های زرد مبتلا می‌شوند. این افراد می‌توانند به وسیله جرم‌گیری یا مواد پیلیچینگ رنگ دندان‌ها را به حالت طبیعی برگرداند. همچنین دندان‌ها، در اثر مصرف سیگار به تدریج منجر به تغییر رنگ و زردی کشیده می‌شود که این تغییر به دلیل تاثیر مواد شیمیایی و سمی سیگار است. قابل ذکر است وجود مصرف سیگار، سبب تخریب لثه‌ها و این افراد با مراجعه به پزشک می‌توانند تا حدودی در سفیدی دندان‌ها نقش داشته اما راه‌حل موقتی است. /