داور یکی از مسابقات لیگ فوتبال سنگال هنگام اذان مغرب بازی را برای خوردن افطار متوقف می کند.
این بازی ۳۰ دقیقه قبل از اذان مغرب آغاز شد و داور هنگام اذان بازی را متوقف کرد تا به همراه دیگر همکاران مسلمانش افطار کند. این داور پس از بازی گفت که می داند کارش برخلاف قوانین فوتبال است، ولی این تصمیم را طبق اصول دینی خود و برای ادامه بهتر بازی با انرژی بیشتر انجام داده است.