مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال یوونتوس عنوان کرد این روزها تمرینات دشواری را در یوونتوس انجام می‌دهد. تیم فوتبال یوونتوسکهخودرابرای کسب سومین عنوان قهرمانی متوالی‌اشدرسری A ایتالیا آماده می‌کنددردیدارهای تدارکاتی پیش فصل به ترتیب مغلوب اورتونولس‌آنجلس گالکسی شده است. کارلوس توز، مهاجم جدید بانوی پیردرگفت‌وگوباسایت رسمی باشگاه یوونتوس اظهار داشت: من به شدتدرحال تمرین هستمواین طبیعی استکهکمی خسته شده باشم. پساززمانی کهدربوکاجونیورز بودم تا به امروز اینچنین سخت تمرین نکرده بودم. وی افزود: هدف ما آماده شدن برای دیدار سوپرجام ایتالیاستکهقرار استدرتاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۱۳(۲۷ مرداد ۱۳۹۲) برگزار شود.دراین بین بازی مقابل تیم‌هایی چون لس‌آنجلس گالکسی می‌تواند به ما کمک کند تا به وضعیت مطلوبی برسیم. مهاجم آرژانتینی بیانکونری‌ها تصریح کرد: آنتونیو کنته به تاکتیک‌های تیم اهمیت زیادی می‌دهدوخیلی خوب آنهاراطراحی کرده است.درحال حاضر به دقت به سیستم‌های تیم توجه می‌کنموبه دنبال این هستم تا آن چیزیکهسرمربی تیمازمن می‌خواهد رادرزمین بازی به خوبی اجرا کنم. توز ۲۹ سالهکهپیشازاین سابقه درگیری لفظیبامربیان پیشین خودراداشته است اطمینان دارد کهباکنته به مشکل بر نخواهد خورد. اودراین خصوص گفت: من انسان خوبی هستم. به نظر مندرطولانی مدت استکهمی‌توان به طور دقیقدرخصوص افراد مختلف به اظهارنظر پرداخت./