سرمربی آرژانتینی بارسلونا با ابراز رضایت از نمایش شاگردانش برابر سانتوس در جام خوان گامپر، فشاری که کاتالان‌ها روی میهمان برزیلی آوردند را بهترین ویژگی بازی آنها دانست. نخستین بازیکهخراردو مارتینو روی نیمکت بارسلونا نشستباپیروزی ۸ بر صفر کاتالان‌ها برابر سانتوس برزیلدرجام خوان گامپر همراه بود. اودرکنفرانس مطبوعاتی بعدازاین بازی گفت: فشاریکهبازیکنانم روی سانتوس آوردندرابیشازهر چیزی دیگری دوست داشتم. منازاینکه مردانمازهمان خط حمله برای پس گرفتن توپازحریف تلاش می‌کردند بسیار خوشحال شدم. عملکرد تیممدرهر ۲ نیمه بازیرادوست داشتم. مارتینو افزود: خیلی مشتاق بودم اولین واکنش‌های مثبت بازیکنانمراببینم مخصوصاازنظر فشار آوردن به حریفوبسته نگه داشتن فضاها. تیم من فوتبال بسیار خوبیراارائه می‌کند اما ما می‌خواهیم روی ۳،۴ فاکتورازبازی‌مان بیشتر تمرکز کنیم تا گزینه‌های بیشتری داشته باشیم. سرمربی جدید کاتالان‌هادرپاسخ به سوال درباره شرایط کار کردندربارسلونا تصریح کرد:ازتیمم بسیار راضی هستم. باید ببینیمکهمی‌توانیم قابلیت‌های فنی‌مانراارتقا دهیم یا نه اما حتی اگر این کار امکانپذیر هم نباشد منازآنچهکهدارم راضی هستم. تاتا مارتینودرخاتمه به سوال دیگریدرخصوص احتمال جدایی سسک فابرگاسازبارسلونا خاطرنشان کرد:بافابرگاس صحبت کرده‌امواو به من گفتکهچه فکر می‌کرده است. حساب نکردن روی اووحذف کردنشازبرنامه‌های تیم حتی یک بار هم به ذهن من نیامده است اما خود او هم باید تصمیم‌گیری کند. به جرات می‌توانم بگویمکهاو می‌خواهددربارسلونا بماند./